background-image
Scan de QR code

om de web app op mobiel te bekijken

Phone preview
webapp_image

Tickets en informatie

De entree voor het SomPop 2024 bedraagt:

 • Kinderen 0 t/m 11 jaar:
  • € 5,00 (voorverkoop)
  • € 10,00 (deurprijs)
 • Jeugd 12 t/m 17 jaar:
  • € 12,50 (voorverkoop)
  • € 20,00 (deurprijs)
 • Volwassenen vanaf 18 jaar:
  • € 25,00 (voorverkoop)
  • € 35,00 (deurprijs) 

Indien om wat voor reden het festival niet doorgaat, wordt de ticketaankoop gezien als sponsoring van het evenement, zodat het behouden kan blijven voor volgend jaar.

Stichting SomPop

Duinreep 6 1791 HP Den Burg

KVK: 71064109

BTW: NL858565432B01

Email: sompoptexel@gmail.com
 

Algemene Voorwaarden SomPop

 

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen SOMPOP (hierna te noemen: “SOMPOP”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door SOMPOP georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door SOMPOP voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

 

Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex,

 

waarbinnen het evenement plaatsvindt. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TOEGANGSBEWIJZEN

De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen SOMPOP en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij SOMPOP dan wel een door SOMPOP ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

 

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege SOMPOP verstrekt document of een door of vanwege SOMPOP verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

 

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

 

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SOMPOP. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. SOMPOP mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). SOMPOP is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door SOMPOP dan wel een door SOMPOP ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

 

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

 

Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij SOMPOP garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt.

 

SOMPOP kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. SOMPOP behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door SOMPOP gestelde maximum te houden. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

 

3. VERBOD DOORVERKOOP E.D.

De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door SOMPOP worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

 

De klant is jegens SOMPOP gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

 

De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens SOMPOP voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

 

SOMPOP kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. SOMPOP is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 

Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan SOMPOP verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van SOMPOP om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

4. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

 

De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

 

De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om SOMPOP onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

 

Het is verboden tassen en rugzakken (uitgezonderd handtassen niet groter dan A4 formaat) mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Dergelijke voorwerpen worden niet in bewaring genomen. Van het voorgaande zijn campingterreinen bij evenementen uitgezonderd.

 

Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien SOMPOP dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

 

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien SOMPOP dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

 

De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van SOMPOP, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

 

Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert SOMPOP een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. SOMPOP behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

 

5. RECHTEN VAN SOMPOP

Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is SOMPOP gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan SOMPOP, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 

SOMPOP behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien SOMPOP dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

 

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is SOMPOP gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

 

De artiest en SOMPOP zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

6. OVERMACHT

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft SOMPOP het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

 

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SOMPOP wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal SOMPOP niet verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID SOMPOP

SOMPOP is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan SOMPOP toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen SOMPOP is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van SOMPOP.

 

Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat SOMPOP geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. SOMPOP hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).

 

SOMPOP zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van SOMPOP) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

 

SOMPOP is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. SOMPOP is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals.

 

SOMPOP is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

8. PERSOONSGEGEVENS

SOMPOP verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

9. SLOTBEPALINGEN

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en SOMPOP bestaat is Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen SOMPOP en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. SOMPOP is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.